lapland-2984828_1920.jpg

Genomförda projekt

Här hittar du en kort beskrivning av de projekt som nu är genomförda och slutredovisade. Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. 

Har du en intressant projektidé? Välkommen att höra av dig till oss på Leader Polaris 2020. 

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk – Slutredovisat

Syftet är att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet är att ta fram ett underlag för hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartläggs i projektet.

 

Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97 – Slutredovisat

Syftet med projektet är att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet är att ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om polcirkeln. (thearcticcircle.se/)

Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå – Slutredovisat

Syftet med projektet är att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobil täckning och tillgång till digitala tjänster i hela området. Målet är att göra en kartläggning av den faktiska mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.

Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på världens nordligaste kartingbana – Slutredovisat  

Syftet med projektet är att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler besökare till Vuollerimbygden, samt stärka motorföreningens utbud av aktiviteter för invånarna i kommunen. Målet är att investera i motorföreningens anläggning och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten. (vuollerimsmf.se)

Nordenskiöldsloppet – Slutredovisat

Syftet med projektet är att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer differentierat näringsliv. Målet är att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området. (morethanarace.wordpress.com)

Artikel om loppet, publicerad i Dagens Industri 8/2 2020.

Omställning Gällivare (OMG) – Slutredovisat

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen. (renodlat.nu)

Tänk Jämt – Slutredovisat

Genom projektet vill sökande arbeta för en förändring av attityder genom förebyggande åtgärder för att uppnå en ökad förståelse och acceptans för olikheter. Syftet är att dagens unga ska se möjligheter och inte svårigheter med gränsöverskridande samverkan och kontakter. Det kan ske via olika evenemang, bland annat genom idrottsutövning, matlagning, språkcaféer, förenings- och samhällsinformation av skilda slag. Samt genom workshops, föreläsningar för ökad kulturförståelse, införande av  ”Ungdoms/Tjejfaddrar” för att få ungdomar att stötta varandra och lära känna varandra och därmed också uppnå en ökad förståelse för varandra.

Förstudie hållbar energi i Vuollerim – Slutredovisat

Syftet med projektet är att utreda vilka möjligheter det finns för energibesparing och förnybar energi för fastighetsägare i Vuollerim, och om denna potential kan tas tillvara genom kooperativa lösningar. Målet med projektet är att leverera en förstudie som ger svar på vilka möjligheter det finns lokalt för kooperativa lösningar kring energieffektivisering och energiproduktion.

Närvärmeverk och P-hem – Slutredovisat

Syftet med projektet är att möjliggöra en ökad inflyttning till Hakkasbygden genom att fler bostäder och tomter ska kunna erbjudas då många i dagsläget vill flytta till området men bostäder och tomter saknas. Målet är att utreda vad som krävs för att investera i, överta och renovera bostäder i det så kallade ”P-hemmet”, anskaffa och bebygga fler tomter och befintliga fastigheter samt anlägga ett närvärmeverk för en gemensam energilösning till ovanstående fastigheter.

Kompetensbanken – Slutredovisat

Syftet med projektet är att ge en helhetsbild av nuvarande utbud, brist på och behov av kompetens i Gällivare kommun, samt ta fram en prognos för framtida kompetensbrist och kompetensbehov. Detta för att i samverkan med andra aktörer kunna planera och genomföra åtgärder samt möta behovet av kvalificerad arbetskraft. Målet är att genomföra behovsanalyser och kartläggning av kompetensbehov och utbildningsutbud i kontakt med företag och organisationer på orten.

Produkt och tjänsteutveckling genom företagssamverkan – Slutredovisat

Syftet med projektet är att två företag genom samverkan ska utveckla företagandet. Målet med projektet är att ta fram flera egentillverkade produkter och tjänster samt utveckla webbutiker. (horseexplore.se)

Kompetensutveckling världsarvet Laponia – Slutredovisat

Syftet med projektet är att höja kunskapen hos, och graden av samförstånd mellan, näringarna för hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas. Målet med projektet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt skapa nätverk inom och mellan besöksnäringen och rennäringen.

Soutujärvibygden Servicekontor – Slutredovisat

Syftet med projektet är att stärka servicen i bygden och skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling av boende, fritid, företagande och besöksnäring. Målet är att, utifrån de lokala behoven, arbeta fram ett bra utbud av tjänster och etablera en varaktig och stabil serviceverksamhet inom Soutujärvibygden. (soutujarvi.se/servicekontor/)

Struktur för serviceutveckling i Överkalix kommun – Slutredovisat

Syftet med förstudieprojektet är att få kunskap om situationen för respektive kommersiell aktör (inkl. detaljhandeln) och kunskap om situationen i respektive by. Det är också att utveckla långsiktig samverkan mellan kommunen, kommersiella aktörer och byaföreningar.

Byakult 2.0 – Slutredovisat

Syftet med projektet är att öka attraktiviteten på landsbygden genom att utveckla och tillgängliggöra kultur och kulturupplevelser i större omfattning. Målet är att genomföra aktiviteter som ska skapa nya fritidssysselsättningar och därigenom bidra till integration och samverkan samt manifestera det unika med landsbygden. (facebook.com/Byakult2018/)

Strandpromenader i Bränna – Slutredovisat

Projektet ska möjliggöra anläggning av sammanhängande naturleder, 10 km, i en unik natur och miljö vid Bränna, som är centralort i Överkalix kommun. Lederna ska stärka centralortens attraktionsvärde, bidra till att bromsa utflyttning och öka inflyttningen. De ska ge alla invånare och besökare fri tillgång till en sammanhängande naturled i en unik natur och miljö. De ska ge hotell och restauranger och övriga turistföretag möjlighet att erbjuda sina kunder fler attraktiva naturupplevelser. Kunskapshöjande insatser i projektet ska främja strandpromenadernas långsiktiga hållbarhet.

 

PARAPLYPROJEKT

Naturcheckar

 

Breddning av Dundret Runt spåret, Friluftsfrämjandet Gällivare – Slutredovisat

Projektet ska bredda en sträcka av Dundret Runt-spåret, för att kunna arrangemanget Dundret Runt ska kunna maximera antalet deltagare. Detta ska skapa tillgänglighet till spåren och loppet för fler människor.

Iordningsställande av stig, Sammakko Lillbergets Byasamfällighet – Slutredovisat

Projektet ska iordningsställa en stigsträcka med röjning och markberedning, för att på så sätt sammanlänka en led runt hela Sammakkosjön.

Upptäck Kalixälvens fiske och natur, Ansvar-Polcirkelns Fiskevårdsområde – Slutredovisat

Projektet ska göra naturmiljön och fisket längs älven tillgänglig för fler människor, genom röjning av stigar och fiskeplatser samt genom informations- och hänvisningsskyltar.

Satsning på natur och kulturupplevelser i Gyljen – Slutredovisat

Projektet ska uppföra en grillplats med vindskydd, röja stigar, etablera en boule samt upprusta belysning vid en motionsslinga. Detta för att bredda aktivitetsutbudet och göra byn mer attraktiv för boende och besökare.

Murjeks Hembygdsförening – Slutredovisat

Projektet ska slyröja hembygdsområdet kring föreningslokalen, bastu/tvättstuga/stugor, hembygdsgården samt längs järnvägen. Målet är projektet ska bidra till ett mer inbjudande hembygdsområde samt en trevligare och välskött by.

Moski Old School Camping – Slutredovisat

Projektet ska utöka verksamheten genom att erbjuda övernattning för tältare utomhus på vår mark samt erbjuda service i form av ett utekök med dusch. Målet är att skapa möjligheter till nya arrangemang och en ny mötesplats inom fritid.

Svartbyns Intresseförening – Slutredovisat

Projektet ska upprusta belysning runt en motionsslinga, för att så många som möjligt ska kunna använda spåret i friskvårdande syfte och för att byn fortsatt ska vara attraktiv att leva och bo i. Målet är att tillgängliggöra spåret även under årets mörka månader.

Upprustning av badstrand, Sammakko FSF – Slutredovisat

Projektet ska upprusta badstranden i Sammakko, och skapa en säkrare badmiljö. Syftet är att tillgängliggöra badstranden för fler genom dessa åtgärder. 

Brukets Byaförening - Slutredovisat

Projektet ska uppföra två vindskydd längs med Sandjärvsträsket. Syftet är att bredda antalet fritidsaktiviteter i Gyljen och göra byn attraktivare för boende och besökare. Målet är att tillgängliggöra naturmiljön för att kunna vistas i naturen.

Jokkmokks jakt och fiskevårdsförening - Slutredovisat

Projektet ska upprusta området Polcirkeln-Kierats för att främja friluftsliv och få fler att vistas i naturen. Projektet ska bl a röja stigar till fiskeplatser till flugfiske samt märka upp stigarna samt sätta upp informationstavlor vid parkering. Projektet ska också bygga och placera ut åtta eldpallar med sittbänkar till varje grillplats. Målet är att skapa bättre tillgänglighet till naturmiljöer genom upprättandet av grillplatser samt att restaurera naturmiljöer genom röjning av stigar. 

Kulturcheckar

Konstrundan Uti vår hage, Gällivare Slutredovisat

Projektet ska under en dag visa upp olika typer av konst utomhus i skogsmiljö, och erbjuda besökarna guidad visning. Detta ska skapa ett nytt kulturarrangemang. Filmdokumentation från projektet kan du se genom att klicka här!

 

Arctic Ryttarförening – Slutredovisat

Projektet kommer att anordna en helgclinic i grenen Tornerspel med teori- och ridlektioner. Målet är att utbilda ryttare och att lära sig nya grenar inom ridsporten samt att kunna anordna återkommande kurser inom detta och liknande grenar.  

PRO Överkalix  Slutredovisat

Projektet vill förbättra utemiljön vid boulebanorna på hyresområdet Poxkroken genom att tillverka bänkar, bord, grill och förvaringsbod för boulematerial och vinterförvaring. Målet är att genomföra en försköning och tillgängligheten för området. 

Invigning Marsijärvi Fiskevårdsområde  Slutredovisat

Projektet ska anordna en invigning av Marsijärvi fiskevårdsområde i syfte att starta upp ett regelbudet återkommande kulturellt evenemang i bygden. Målet är en lyckad invigningsfest med många besökare som aktivt deltar vid notdragning i Soutojärvi och blir intresserade att vara delaktiga i bevarandet av kulturarv i bygden.

BHK Malmen – Slutredovisat

Projektet ska etablera en yta för inomhusträning för hundagility, som kan användas året runt. Målet är att skapa en ny mötesplats under vinterhalvåret för agilityutövare.

Nilivaara Fritid och Friskvårdsförening – Slutredovisat

Projektet ska rusta upp och flytta en befintlig minigolfbana, anlägga en boulebana och en discgolfbana. Målet är att skapa nya fritidsaktiviteter samt nya mötesplatser för fritid. 

Allsåns Byaförening – Slutredovisat

Projektet ska restaurera upp befintliga samlingsplatser i byn och bygga en grillplats i anslutning till området som används i samband med majbrasa. Den ska även kunna användas som en rastplats för turister. Projektet ska även rusta upp en befintlig grillplast vid bygdegården som hyresgäster kommer att ha tillgång till i samband av hyra av bygdegården. Målet är att skapa/restaurera två mötesplatser i byn. 

Etablering av mobil dansbana och boulebana, Purnuvaara Hembygdsförening – Slutredovisat

Projektet ska återuppliva kulturaktiviteten och skapa social samverkan kring en plats där dansbanan funnits. Målet är att skapa ett nytt arrangemang i form av aktivitetsdag, samt skapa två nya mötesplatser för kultur i form av en mobil dansbana och en boulebana.

Vuollerims Ridklubb, Hästen i fokus – Slutredovisat

Projektet ska genom utbildningsinsatser ge deltagarna kunskap om hästen. Syftet är att kunna göra åtgärder för att öka hållbarhet och välbefinnande för djuren, samt att ridklubben kan utveckla sin verksamhet med den nya kompetens som skapas hos medlemmarna. Målet är att skapa en ny fritidsaktivitet i form av utbildningsinsatsen.

Purnuvaara hembygdsförening - Nya aktivitetsplatser i Purnuvaara – Slutredovisat

Projektet ska genomföra arrangemangen invigning av dansbana med levande musik, kaffe och tårta samt invigning av boulebana med barnaktviteter och enklare förtäring. Syftet är att synliggöra dessa träffpunkter så att de finns kvar även i framtiden. 

Mångfaldscheckar

Minoritetsfestivalen, Gällivare – Slutredovisat

Projektet ska skapa en plattform för ”Minoritetsfestivalen” – en festival där olika minoritetsspråk och kulturer kan dela med sig av sitt språk, sin kultur och sin kunkap. Detta ska skapa ett nytt arrangemang och en ny mötesplats för kultur.

Naturen, en resurs för mångfald, Jokkmokks IF Basket Slutredovisat

Projektet ska ta med nyanlända ut i naturen och visa på/prova på ett flertal aktiviteter. Allt från att enkelt grilla korv över öppen eld till att prova på olika äventyrsaktiviteter. Syftet är att ge dem kunskap och lärdomar om att naturen är en stor källa till välmående och hälsa genom friluftsliv och möjligheterna till aktiviteter. Målet är att skapa nya arrangemang som främjar inkludering, öppenhet och mångfald samt skapar sociala kontaktytor för personer med olika etniska och kulturella bakgrunder, såväl unga som gamla.

Vaisa Sameförening, Kulturkvällar i Váisáluokta Slutredovisat

Delaktiviteten ska genomföra två kultureftermiddagar för barn och ungdomar (och deras familjer) i Váisáluokta. Syftet är att förmedla olika språk och kulturer till människor med olika bakgrund som befinner sig på platsen, både boende och besökare. Målet är att skapa två nya arrangemang.

Ungdomscheckar

Utlåningsutrustning och prova-på-aktiviteter, Gellivare Skidallians – Slutredovisat

Projektet ska arrangera prova-på-aktiviteter inom skidåkning för barn och unga, och samtidigt skapa en bank av låneutrustning för samma målgrupp. Detta ska både skapa nya aktiviteter, men också tillgänglighet till natur då fler barn och unga kan ta sig ut i skidspåren även om man inte äger egen utrustning.

Etablering av lekområde med konstsnö, Jokkmokks SK – Slutredovisat

Projektet ska med hjälp av konstsnö etablera en slinga med skidspår samt ett lekområde för barn. Målet är att tillgängliggöra detta under en tidigare säsong än som annars hade varit möjlig. 

Hundklubben Dundret, Skytte för ungdomar – Slutredovisat

Delaktiviteten ska köpa in en lerduvekastare för sportingskytte, och arrangera skyttekvällar för ungdomar 2 ggr/v i 12 veckor. Syftet är att väcka ungdomars intresse för hagelskytte som ett attraktivt och hållbart fritidsintresse. Målet är att skapa tillgång till en ny aktivitet, sportingskytte.

Aktivitet för alla, Vuollerims SK – Slutredovisat

Projektet ska köpa in ny utrustning till sin lokal för att kunna utöka utbudet av aktiviteter och sporter för alla grupper. De vill främja barn och ungdomars utveckling samt utöka tillgängligheten och likvärdigheten genom att alla oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha chans att delta. Målet är att genomföra öppet hus och temadagar. 

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

 
 

Föreningsutbildning Leader Polaris 2020 – Slutredovisat

Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de ideella föreningarna. Målet är att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv. Projektet har drivits med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

flagga-och-grodd.png

Arctic Cultural Heritage – Slutredovisat

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett projekt för att skapa ett kulturarvsnät mellan Nordösterbotten och Lapland (Finland), Norrbotten (Sverige) och Norra Norge. Under beredningsfasen kommer aktörer intresserade av nätverket att kartläggas till själva projektet. Det gränsöverskridande kulturarvsnätverket syftar till att främja bevarandet av det nordiska immateriella kulturarvet och utveckla nya sätt att göra det synligt och utnyttjas, till exempel inom företagande, turism, samhällstjänstproduktion och hantverk. Projektet drivs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

interreg_nord_2016_swe_color-e1541064379