laptop-336373_1920 (2)-compressor.jpg

Testa din utvecklingsidé

Inom Leader Polaris hanterar vi två olika typer av stöd. Gemensamt för båda stöden är att samverkan eftersträvas och insatser som är till nytta för många (exempelvis en destination, en bred allmänhet eller en bransch) prioriteras.
 

1. Stöd till ordinarie projekt
 
Sökande organisation äger själva projektet, ansökan och redovisning görs i Jordbruksverkets e-tjänst. 

Stödbelopp: 22 000 kr - 1 500 000 kr, hög måluppfyllelse möjliggör högre stödbelopp. 

Tid från ansökan till beslut: Ca 5 månader, god framförhållning krävs.

2. Stöd till delprojekt  
 

Leader polaris äger huvudprojektet, sökande organisation ansöker om stöd till delprojekt. Ansökan och redovisning görs till Leader Polaris verksamhetskontor. 

Stödbelopp: Upp till 40 000 kr

Tid från ansökan till beslut: Ca 1 månad, förutsatt att ansökan är komplett.

Stöd till ordinarie projekt

Viktig information under 2022

 • Då vi har begränsat med projektmedel kvar i denna programperiod kommer nya ansökningar under 2022 att ställas på kö.
   

 • Nya ansökningar om projektstöd tas emot fr.o.m. 1 mars 2022.

 • Max 200 000 kr i stöd kan sökas. Exempel: Om projektets budgeterade utgifter uppgår till 300 000 kr måste projektet kunna medfinansieras med minst 100 000 kr privata medel.

 • Projekt får som längst bedrivas till 30 juni 2023.

 • Varje ansökan bedöms och poängsätts utifrån fastställda urvalskriterier. Köordningen för projekt bestäms utifrån totalpoäng i urvalskriterierna. När budgetmedel finns tillgängliga kommer ansökan med högst poäng i urvalskriterierna att prioriteras först

Observera att..
 

 • Väntan på återflöden kan innebära att projektstart kan ske först mot slutet av 2022.
   

 • Om flera ansökningar står i kö kan det resultera i att något projekt inte kan beviljas medel.
   

Stäm av med vår checklista nedan, som ett första steg, för att se om ert projekt är någonting som Leader Polaris 2020 kan stödja. 

Checklista 

 

 • Är ni som söker en juridisk person?
  Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd.
   

 • Kommer projektet fler till nytta?
  Projekt där resultatet gynnar fler aktörer än enbart den organisation som söker stödet prioriteras.
   

 • Gör flera aktörer ett gemensamt lyft för att tillsammans förbättra sin direkta omgivning?
   

 • Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?
   

 • Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?
   

 • Avser projektet något nytt, där mål och aktiviteter tydligt kan avgränsas från ordinarie verksamhet?
   

 • Bygger projektidén på lokal kunskap och lokala behov?
  Underifrånperspektivet är en central princip inom Leader, både i vår egna verksamhet och de projekt som drivs.
   

 • Är projektet hållbart över tid?
  Det är viktigt att det finns någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut.
   

 • Kan projektet bidra till något av insatsområdena i vår lokala utvecklingsstrategi?
  Vår strategi styr vilka insatser som kan beviljas projektstöd.

Om ni svarar ja på dessa frågor är det sannolikt att ni projektet uppfyller grundvillkoren för stöd genom Leader Polaris.

Kontakta oss på utvecklingskontoret och presentera din idé så guidas du vidare i ansökningsprocessen.

 

 

Mer information om vilka utgifter du kan få stöd för hittar du på Jordbruksverkets webbplats.