talko-cirkelCMYK.png

TALKO Polaris

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och arbetar tillsammans för att de tycker att det är viktigt.

 

- Du är viktig för att skapa engagemang där du verkar och bor!

Varsågod! Här samlar vi material och verktyg som du som individ, föreningar och eller tjänsteman i en kommun, kan använda för att reflektera över samt utveckla bättre engagemang och samarbete. Materialet fokuserar på engagemang och vi hoppas att du ska tycka det är roligt och utvecklande, både för dig själv och din förening.

Lycka till!  

Individ

Mitt engagemang

Förening

Engagemang i er förening

Kommun

Samverkan med föreningslivet 

Lelle_Vinter2.jpg

TALKO Polaris – Ideella sektorns värde i samhället

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att vara bättre anpassade till dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där "TALKO" betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

TALKO Polaris

Syftet med delprojektet inom Leader Polaris är att höja samtliga sektorers kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet med projektet är att samtliga sektorer i vårt område, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt. 

Det gemensamma målet med hela TALKO-projektet är att skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn, men vardera område har därefter specifika fokus:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan

  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet på landsbygden

  • TALKO Polaris: Ideella sektorns värde i samhället

  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden kommer utveckla och bearbeta konkreta verktyg utifrån sitt specifika fokus som kommer testas lokalt. Därefter kommer vardera områdes verktyg att testas i de andra områdena. Detta beror på att slutprodukten är ett helhetskoncept där det ska finnas fyra olika verktyg för hur man kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn.

Information och kontakt: 

Projektledare Magdalena Ahnqvist Olsson, 070-730 4666, magdalena@leaderpolaris.se

Vad säger andra?

Namn, titel

Dela de fantastiska saker kunder säger om ditt företag. Dubbelklicka, eller klicka på Redigera text.

Namn, titel

Dela de fantastiska saker kunder säger om ditt företag. Dubbelklicka, eller klicka på Redigera text.

Namn, titel

Dela de fantastiska saker kunder säger om ditt företag. Dubbelklicka, eller klicka på Redigera text.

talko-cirkelCMYK_edited.png

OM VERKTYGSLÅDAN

Verktygslådan har tagits fram av Leader Polaris inom det transnationella projektet TALKO. Tillsammans med andra partner i Höga Kusten och Österbotten har vi utvecklat verktyg för att stötta den ideella sektorn att utvecklas. Projektet finansierades av den Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och Leader Polaris partnerskap.