Lelle_vinter!.jpg

Det här är Leader/CLLD

CLLD = Community Led Local Development = Lokalt ledd utveckling

 

Lokalt ledd utveckling, även kallat Leader, är en metod och finansieringsform och är en del i genomförandet av det svenska Lansbygdsprogrammet 2015-2022. Namnet Leader är en förkortning för det franska Liaisons Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale och betyder ”Samverkan mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Hos Leader kan du söka projektstöd om ni har en idé som utvecklar er närhet.

 

Vad är det unika med Leader?

Underifrånperspektiv

Ett underifrånperspektiv innebär att idéer och projekt ska vara väl förankrade hos de människor som berörs. Det betyder att projekten i stor utsträckning ska vara initierade från lokalbefolkning, föreningar, företag och organisationer i det aktuella området.

Trepartnerskap

Samarbete mellan den ideella-, privata- och offentliga sektorn kännetecknar leadermetoden. Det sektorsövergripande samarbetet mobiliserar lokalt engagemang, kunskap, lokala resurser och öppnar många dörrar till nya lösningar och innovationer.

Innovation/nytänkande

Inom Leader är ambitionen att alla projekt ska ha ett innovativt inslag. Det kan innebära nya angreppssätt för att organisera, samordna, lösa problem och möta behov. Även en lösning som existerar i andra områden kan vara innovativ och nyskapande i ett annat område.

 

Överförbarhet

Projektidéer där resultaten är överförbara mellan organisationer och/eller områden prioriteras.

 

Flytta besluten närmare

Leader Polaris 2020 utvecklingsstrategi är framtagen genom breda demokratiska processer på den lokala nivån. Vi arbetar utifrån de behov som finns i området. Det är även det lokala trepartnerskapet, LAG-styrelsen, som prioriterar projektidéer och beviljar projektstöd.