lapland-2984828_1920.jpg

Beviljade projekt

Här publicerar vi de projekt som har blivit beviljade medel.  Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. Nedan hittar du en kort beskrivning av beviljade projekt:
 

Projektkarta

  • Efter hand som projekt beviljas av jordbruksverket så fyller vi på kartan med projekt

  • Verksamheten på kartan avser nuvarande programperiod 2016-2022

  • Kartmarkörerna är färgade gröna för pågående projekt, röda för slutredovisade projekt, lila för paraplyprojekt och blå för projekt som har genomförts i samtliga kommuner.

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Alla ska med – Pågående

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för aktörer och invånare att leva, bo och verka på landsbygden i Överkalix kommun. Målet med projektet är att utveckla och stärka landsbygdens tillgång till kommersiell och offentlig service genom digitala tjänster. 

Digital landbygd – Pågående

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för aktörer och invånare att leva, bo och verka på Gällivares landsbygder. Målet med projektet är att öka digital delaktighet genom rådgivning, kurser och handledning samt att bygga samarbeten för att ta fram nya digitala servicelösningar. Projektägare är Soutujärvibygden i utveckling, ekonomiska förening. http://www.soutujarvi.se/

Smart specialisering i destinationen Jokkmokk – Pågående

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften inom Jokkmokks besöksnäring genom att arbeta lokalt med strategiska och taktiska processer för smart specialisering. Processerna ska leda till en strategi med tillhörande handlingsplan för att utvekcla Jokkmokk som hållbar destination. Vidare är målet att skapa nya samarbeten, nätverk samt öka antalet företag i det lokala samverkansklustret. 

NUR8v (Metod för naturunderstödd rehabilitering) – Pågående

Syftet med projektet är att skapa samverkan mellan vit (traditionell sjukvård) och grön (naturunderstödd) kompetens. Målet är att forma en modell för att rehabilitera de personer som står så långt från arbetsmarknaden att de inte är redo att ta del av någon av de befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Läs mer om projektet http://trojkanatur.se/nur8v/

 

Sjumilaskogen, framtidshopp – Pågående

Syftet med projektet är att utöka nyttjandet av urskog samt höja kunskapen och medvetandet om urskogens stora värden. Målet med projektet är att producera en film att använda i marknadsförande och kunskapshöjande syfte.

Jokkmokks Julmarknad och Kulturfestival – Pågående

Syftet med projektet är att skapa en hållbar struktur och arbetsfördelning för Jokkmokks Julmarknad och Kulturfestival, så att den på allvar etableras och fortlever under många år framöver. Målet med projektet är att öka antalet besökare och säljare på marknaden, samt utveckla en hållbar organisation för fortsatta arrangemang. 

Förstudie Mountainbike-Nordenskiöldsloppet – Pågående

Syftet med projektet är att utreda om det finns förutsättningar och potential att genomföra en sommartävling,  ”Mountainbike-Nordenskiöld”, med ungefär samma bansträckning som motsvarande vinterarrangemang. Målet med projektet är att leverera en förstudie som kan ligga till grund för konkret planering och genomförande av arrangemanget.

 

Inkubatorn på Vallje – Pågående

Syftet med projektet är att utveckla entreprenörer och bereda dom möjlighet att utveckla det egna företaget och senare bidra till regionens utveckling. Genom att arbeta med diversifiering av näringslivet och skapa möjligheter på landsbygden för kvinnor och unga ökar möjligheten för bygden att utvecklas och locka till inflyttning och expansion. Syftet är också att kunna ta del av ny forskning och kunskap som normalt sett inte når till Gällivare. Genom att synliggöra samiskt näringsliv, höja kunskapsnivån och skapa nätverk inom samiska- och ickesamiska företag kan vi öka förståelsen för varandra och skapa gynnsamma samarbeten. Läs mer om projektet: https://vallje.se/

Förstudie Arctic Gardens – Midnattssolens trädgård – Pågående

Syftet med projektet är ha utvecklat ett säljbart koncept av Midnattssolens trädgård som ska ge Jokkmokk en ännu tydligare profil som besökskommun. Genom detta kan man nå nya målgrupper, både inom trädgårdsturism, inom ekologisk odling och inom forskning. Vidare ska projektet spela en viktig roll i att utveckla livsmedelsförsörjning på regionalt plan för att möta utmaningar som klimatförändringar och utarmning av odlingsbar mark.

 

Nystarten – Pågående

Syftet är att genom motiverande samtal, coachning och arbetsträning hjälpa personer i behov av stöd att finna sin plats i samhället, känna sig behövd och ta sig in i/tillbaks till arbetslivet eller studier, och i förlängningen kunna försörja sig själva. Projektet ska leda till nya möjligheter och minskat utanförskap för deltagarna samt bidra till att minska sysslolösheten i kommunen. Målsättningen är att projektet ska övergå till permanent verksamhet med 2-3 anställda som bland annat genom sitt arbete med att tillverka och sälja produkter och/eller erbjuda tjänster ska generera intäkter till verksamheten. Målsättningen är även att starta butik med ”loppisförsäljning” i kombination med ett café där personalen bakar brödet som serveras.

Överkalix Skogsmässa – Pågående

Syftet med projektet är att skapa en plattform för ökad samverkan mellan skogsägare, skogsföretag och företag som verkar i andra branscher samt väcka ett intresse bland unga för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Projektet kommer att skapa ett nytt nätverk bestående av intressenter inom skogsnäringen. Underlag och affärsmodellen som är målet med projektet kommer att vara till stor nytta när beslutet om att arrangera en skogsmässa ska tas. Företagare som verkar i skogsnäringen ska vara delaktiga i beslutet.
 

Face of Gällivare 2.0 – Pågående

Genom att arbeta med attityder för ökad tolerans och inkludering syftar projektet till att stärka det sociala kapitalet, öka ortens attraktionskraft och stärka dess långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Målet är att på temat attitydförändring leverera utbildningar, föreläsningar och konferenser samt kommunicera och marknadsföra attitydförändringarna såväl lokalt som regionalt. (https://www.facebook.com/faceofgallivare/)

 

Snölagring Ski Camp Gällivare – Pågående

Syftet med projektet är att förlänga skidsäsongen och därmed öka turismen under en annars låg säsong i besöksnäringen i Gällivare. Målet är att producera och lagra snö så att skidspår kan anläggas tidigare än i väntan på natursnön och kyla för tillverkning av konstsnö. (www.sporteventgellivare.com/ski-camp-gallivare/snolagringsprojekt-2017-2019)

Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
 
 

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

Drivkraftcheckar (paraplyprojekt) – Pågående

Syftet med projektet är att återskapa och vidareutveckla föreningslivet i vårt område, efter att många verksamheter stannat av pga. pandemin. Målet är att projektets delaktiviteter ska ha skapat fler lokala arrangemang, fritids- och kulturaktiviteter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygds-utveckling.

Naturcheckar (paraplyprojekt) – Avslutat

Syftet med projektet är att stödja lokala aktörer/föreningar som tillsammans vill genomföra olika miljöåtgärder i sitt närområde som förskönar landskapsbilden, ökar attraktiviteten och förbättrar tillgängligheten till natur- och friluftsliv på landsbygden. Målet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boendemiljöer i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygds-utveckling.

Ungdomscheckar (paraplyprojekt) – Avslutat

Syftet med projektet är att ta tillvara på ungas idéer och kreativitet och ge dem möjlighet bli mer delaktiga i processerna att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boende miljöer för unga under 25 år i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kulturcheckar (paraplyprojekt) – Avslutat

Syftet med projektet är att utveckla, och öka delaktigheten i, kultur- och föreningslivet i området. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som skapar fler lokala arrangemang, fritids- och kulturverksamheter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mångfaldscheckar (paraplyprojekt) – Avslutat

Syftet med projektet är att främja inkludering, öppenhet och mångfald samt skapa sociala kontaktytor för personer med olika etniska och kulturella bakgrunder, såväl unga som gamla. Genom delaktiviteterna ska fler möjligheter skapas för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa större mångfald på lokala arrangemang, mötesplatser och i de fritids- och kultur-verksamheter som finns inom Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

TALKO Polaris – Ideella sektorns värde i samhället – Avslutat

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att vara bättre anpassade till dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där "TALKO" betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

TALKO Polaris

Syftet med delprojektet inom Leader Polaris är att höja samtliga sektorers kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet med projektet är att samtliga sektorer i vårt område, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt. 

Det gemensamma målet med hela TALKO-projektet är att skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn, men vardera område har därefter specifika fokus:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan

  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet på landsbygden

  • TALKO Polaris: Ideella sektorns värde i samhället

  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden kommer utveckla och bearbeta konkreta verktyg utifrån sitt specifika fokus som kommer testas lokalt. Därefter kommer vardera områdes verktyg att testas i de andra områdena. Detta beror på att slutprodukten är ett helhetskoncept där det ska finnas fyra olika verktyg för hur man kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn.

Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär